godlo orzel logo leszna bip

                       Szkoła Podstawowa nr 9 ul. ks.kard.St. Wyszyńskiego 57

Rocznicowy wernisaż

3 images

100_5780 600

100_5791 600

100_5792 600
Odbył się KONCERT NOWOROCZNY z okazji II rocznicy powstania GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ART. 9 oraz WERNISAŻ WYSTAWY OBRAZÓW z okazji 30 LECIA PRACY  TWÓRCZEJ I DYDAKTYCZNEJ prof dr hab JACKA JARCZEWSKIEGO. Poniżej sylwetki artystów:

JACEK JARCZEWSKI
Dr hab. Jacek Jarczewski artysta malarz, działacz społeczny, promotor, popularyzator kultury i sztuki. Aktywny twórca i animator kultury, prof. Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocła-wiu. W 2018 roku przypada 30-lecie pracy artystycznej licząc od uzy-skania dyplomu z wyróżnieniem w 1988r., na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu), współtworzy artystyczno-edukacyjny kli-mat miasta Rawicza i regionu.
Charytatywnie wspiera działania po-dejmowane przez szkoły, placówki, organizacje służąc swoją wiedzą i do-świadczeniem. Pracował 23 lata w Mu-zeum Ziemi Rawickiej, jako Główny Specjalista, Starszy Kustosz i dyrektor Muzeum Ziemi Rawickiej, które uho-norowano nagrodą „Izabella” za Dzia-łalność Naukową i Wydawniczą w 2015 oraz wyróżnieniem za Działalność Wy-stawienniczą w 2016. Jednym z laure-atów XVI edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ra-mach strategii rozwoju obszarów wiej-skich" zostało Muzeum Ziemi Rawic-kiej.
Osiągnięcia artystyczne Jarczewskiego, wpływają na artystyczne zainteresowa-nia szczególnie rawickiej młodzieży oraz dorosłych. Efektem są liczni stu-denci i absolwenci uczelni artystycznych, których wypromował. Jest ambasadorem środowiska w kraju i za granicą. Zorganizował kilka wy-jazdów zagranicznych dla rawickich artystów, reprezentując polską sztukę we Francji, Belgii, Niemczech czy Holandii -14 Międzynarodowe Targi Sztuki Huntenkunst, Doetinchem, gdzie Polska była gościem honorowym, reprezentowanym przez 9 artystów polskich, pod patro-natem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ambasady RP w Hadze. Promując działalność artystyczną na ziemi wielkopolskiej, zorganizo-wał 16 międzynarodowych i ogólnopolskich wystaw sztuki. Aktywnie współpracował z Ośrodkiem Integracji Europejskiej w Rokosowie or-ganizując 14 edycji Biennale Sztuki Europejskiej, Spotkań Artystów Akademickich oraz Rawickich Mostów Sztuki Rawicz-Rokosowo. Pozy-skał charytatywnie blisko 100 dzieł sztuki współczesnej, tworząc kolek-cje europejskiej sztuki współczesnej w Muzeum Ziemi Rawickiej.

Współpracuje z jednostkami samorządowymi od szczebla gminy po Urząd Marszałkowski, oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-dowego. Jako organizator i kurator: Biennale Sztuki Europejskiej, Mię-dzynarodowych plenerów, Spotkań Artystów Akademickich, Spotkań Rektorów Akademii Sztuk Pięknych, udowodnił, że prowincja może uczestniczyć w kreowaniu wysokiej kultury. Profesor Jacek Jarczewski wypromował Rawicz, jako aktywny ośrodek współpracy akademickiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, czego efektem były wystawy: x2 Wrocław – Poznań, MBWA, Leszno, oraz prezentacja środowisk „WROCŁAW NIE DO PO-ZNANIA”, Słodownia, Stary Browar, Poznań.
Jako artysta odnosi sukcesy na wy-stawach zagranicznych i krajowych. Jest autorem witraży m.in. w waż-nych dla kultury polskiej obiektach np.: cztery witraże na Jasnej Górze w Częstochowie w kaplicy św. Pawła Pierwszego Pustelnika i Najświęt-szego Serca Pana Jezusa, w Kate-drze św. Mikołaja w Kaliszu, wize-runku Ojca Świętego Jana Pawła II, w obiektach muzealnych - cykl sze-ściu witraży dla „Centrum Ducha Gór" w filii Muzeum Karkonoskiego w Szklarskiej Porębie, jest autorem wizerunku Ojca Świętego Jana Paw-ła II w kościele pw. św. Klemensa w Zakrzewie w Sanktuarium Ziemi Rawickiej Matki Bożej Pocieszenia. Pierwsze witraże powstały w 1988 r. z okazji 350 - lecia lokacji Rawicza w sali widowiskowej Domu Kultury. Wykonał charytatywnie kilkadzie-siąt projektów znaków pocztowych: stempli, datowników, kartek pocz-towych, kopert oraz był współorganizatorem wielu działań filatelistycz-nych: wystaw, spotkań, konkursów o randze ogólnopolskiej, regional-nej i powiatowej organizowanych przez PZF. Jest autorem wielu zna-ków graficznych instytucji w tym herbu miasta Rawicza. Jako dyrektor Muzeum Ziemi Rawickiej oraz członek sympatyk Poznańskiego Klubu Kadetów II Rzeczpospolitej Polskiej był organizatorem 90-lecia utwo-rzenia Korpusu Kadetów w Rawiczu, udokumentowanym publikacją historyczną. Posiada wielkopolskie korzenie sięgające kilku pokoleń, czynnie zaangażowanych w Powstanie Wielkopolskie. Jest to część ak-tywności, jaką może się poszczycić człowiek twórczy i aktywnie wspie-rający swoją Małą Ojczyznę.

Brał udział w 39 wystawach indywidualnych oraz 99 wystawach zbio-rowych. Obrazy w zbiorach prywatnych w: Niemczech, Francji, Holan-dii, Belgi, Szwajcarii, USA, Polsce.

Zrealizował kilkadziesiąt realizacji witrażowych m.in. cztery witraże na Jasnej Górze w Częstochowie, Katedrze św. Mikołaja w Kaliszu, obiek-tach muzealnych - „Centrum Ducha Gór" w filii Muzeum Karkonoskie-go w Szklarskiej Porębie. Pierwsze witraże powstały dla Domu Kultury w Rawiczu i ozdabiają sale widowiskową -1988r.
Jest autorem wydawnictw: książkowych i katalogowych, datowników, stempli i kartek pocztowych.
Malarstwo jest dla mnie „mową ducha i ciała”.
Tworzę autorską techniką haptyczną - dotykalną, sprawdzalną doty-kiem, której zadaniem jest szeroko rozumiane uruchomienie zmysłu dotyku w procesie tworzenia i „przeżycia estetycznego”. „Uwaga doty-kać !”
Korzenie malarstwa haptycznego są anamnestyczne i w prostej linii wyrastające z materii ściany. Są potrzebą naturalną, zgodną i stano-wiącą jeden organizm idei i materii. Poszukiwania związane z pozna-niem, które osobiście charakteryzuję jako pierwotne, stanowią dla mnie część wartości wyznaczających kierunki poszukiwań kompozycji haptycznych. Dzisiaj malowanie w po-ziomie jest banalnie oczywiste, dla mnie nieomal konieczne. Stanowi podstawę budowania wielu struktur niemożliwych do osiągnięcia na pionowej płaszczyźnie podo-brazia. Rodzące się malarstwo materii, było jedną z tendencji zauwa-żalnych w połowie XX wieku, charakterystycznym zjawi-skiem ówcze-snej sztuki. Nie sposób precyzyjnie określić zakres tego malarstwa jako kierunku, przede wszystkim ze względu na brak jednorodnego charak-teru fascynacji tworzy-wami. Zainteresowania artystów podążały wie-lotorowo, i prowadziły do autorskich technik o zindy-widualizowanym wyrazie artystycznym.
Poszukiwania „malarstwa materii” w naszym kraju, wpisały się dużymi literami w międzyna-rodowy nurt tendencji aktualnych dla sztuki XX wieku. Właśnie w malarstwie polskich artystów upatruję korzeni ma-larstwa haptycznego i odnajduję wspólne fascynacje, które pozwalają podejmo-wać i kontynuować malarski dialog.
Prezentowany wybór obrazów stanowi przegląd mojej 30 let-niej twórczości od fascynacji kolorystycznych barw materii, przy za-chowaniu ich naturalnych subtelnych i monochromatycz-nych kolo-rów, po działania kolorem w pełni malarskie.
Prof. ASP dr hab. Jacek Jarczewski
Wydział Malarstwa i Rzeźby
Katedra Malarstwa Architektonicznego i Multimediów

Gabriel Roszak

Związany od 1975 r. z leszczyńskim środowiskiem literac-kim. Współorganizator grupy, która w ramach działalności spotyka-ła się cyklicznie w piątkowe popołudnia w „Lochach” Miejskiej Bi-blioteki Publicznej w Lesznie z poetami i pisarzami środowiska po-znańskiego. Publikuje w prasie, biuletynach i almanachach. Wiersze jego można znaleźć w Zeszytach Literackich, Leszczyńskiego Sto-warzyszenia Twórców Kultur.

Swoją twórczość prezentował również w audycjach –Pocztylion Literacki - radia EMAUS.
Wyróżniony w XXXI Ogólnopolskim Konkursie Literackim –Konfrontacje- za cykl wierszy poświęconych rodzinnej wsi Skora-szewice.
Z rąk Łucji Danielewskiej w ramach poetyckich spotkań w Pawłowicach, otrzymał w 1978 r. Różę Poezji za nowatorskie po-szukiwania warsztatowe.
W 1982r. w Wojewódzkim Konkursie Literackim w Lesz-nie, wyróżniony za wiersz „Kocham noc”.
Tematem jego prac jest przede wszystkim refleksja nad przemijaniem. Twórczość jest bliska nurtowi autentyzmu. Sięgając po jego wiersze, odnieść można wrażenie, że poezja ta dotyka rze-czywistości i staje się udziałem wielu z nas.
Jest autorem monografii „Saga Rodu Roszaków”. Zbioru wierszy i żartów literackich – „Z Okna Mojego Życia”.
Wydał tomik poezji pisany gwarą poznańską – „Kyndyj Na-sze Łejce, Dziadyj i Pradziadyj”. W 2016r. ukazała się jego książka kierowana do dzieci „W Leśnej Operze”.
Jest inicjatorem społecznych przedsięwzięć, historykiem z zamiłowania, popularyzatorem obyczajów i gwary poznańskiej. Współpracuje z redakcją WIEŚCI PĘPOWA.
Pełni funkcję sekretarza Zarządu Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Lesznie.

ISKIERKI

Zespół działa już 26 lat. Powstał w 1991r. z inicjatywy Ka-tarzyny i Jerzego Sobkowiak, którzy razem pełnią funkcję instruktorów. W zespole tańczą dzieci (dziewczynki i chłopcy) od przedszkola, aż po młodzież licealną.
Iskierki na swoim koncie mają wiele sukcesów jak udział w festiwalach krajowych, mistrzostwach Polski, Europy i Świata oraz w konkursach i przeglądach tanecznych. Są mistrzami Polski, Europy i Świata w tańcu współcze-snym i hip-hop. Zespół tańczył na scenach w Pradze, Li-bercu, Teplicach, Berlinie oraz występował w Holandii.
Iskierki współpracują z choreografami i tancerzami: Justi-nem Fuentes z Wenezueli, Adrianem Radwańskim i Julką Hałką z Polskiego Teatru Tańca oraz Kasią Dąbrowską.

Rekrutacja do przedszkola

https://leszno.pl/Rekrutacja_do_przedszkoli.html

Rekolekcje

25, 26, 27 marzec - Rekolekcje Wielkopostne

Rekrutacja do kl. I

Pliki do pobrania w zakładce szkoła/o szkole/rekrutacja. Termin od 11 lutego do 8 marca

szkola bez przemocy

logo okbdi male

szkola odkrywcow talentow1

bezpieczna szkola2

progeCAD.pl_banner

Materiały do strony:
Małgorzata Gwiaździńska

Umieszczanie na stronie:
Donata Pajzert

Szukaj

Dojazd

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 10

Wczoraj 176

Tydzień 572

Miesiąc 2172

Wszystkie 110286

Obecnie 12 gości online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Sonda

Twoja ulubiona pora roku: